ขอเชิญประชุม

ขอเชิญประธานกลุ่มเครือข่าย  รองประธานกลุ่มเครือข่าย กรรมการและเลขานุการกลุ่มเครือข่ายในอำเภอเมืองสระแก้วเข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ (อาคาร 4 ชั้น 1)โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.นายเทพพิทักษ์  เมตตา      ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
2.นายประยงค์  ยืนยาว         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสะอาด
3.นายอภิรัฐร์  รอดเกิด          ผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่แยก
4.นายชาญชัย  ยืนยง          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
5.นายประกอบ  ถามั่งมี        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองคันฉอ
6.นางผกาพร  พรหมดำรง   ผู้้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ถาวร
7.นายพิทักษ์  เวชศิลปคอง  ผู้้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย
8.นายพิพัฒน์  จันทรา         ผู้้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองข่า
9.นายมุนี  สุระสาย              ผู้้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า
10.นายธีรศักดิ์  เจิมมงคล   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม
11.นายมนตรี  บุญสมนึก     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน
12.นางกนกวรรณ  รอดคง  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
13.นายสุทธิพงษ์  ทรงศีล   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตียน
14.นายสมศักดิ์  ศรีสุข       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากระบาก
15.นายเอกพงษ์  บุตรสงฆ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง
16.นายวิทธิศักดิ์  สิงหาจุลเกตุ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามมัคคีประชาสรรค์
17.นายชาญวิทย์  เทสินทโชติ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
18.นายบุญส่ง  แสงเทพ     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงพลู
19.นายพิจิตร  บำรุงชาติ    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ง
20.นายสมศักดิ์  เจริญสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงจันทร์
21.นางหฤทัย  อมรส่งเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วย

 

 

ติดต่อเรา