โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179จัดกิจกรรมวันภาษาไทย57

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2557  นายชวลิต  แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทย ของโรงเรียน โดยมีนางสุมิตรา  สีดาบุตร เป็นผู้กล่าวรายงาน  ทางโรงเรียนจัดให้มีการแสดงกิจกรรมการแสดงบนเวที  และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ การจัดซุ้มขนมไทยต่าง ๆ จัดบอร์ดนิทรรศการวันภาษาไทย   เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้เห็นคุณค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติไทย

01

02

03

04

05

06

ติดต่อ สพป.สก.1