กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเรียนบ้านคลองใหญ่

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์

– เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับชุมชนตลอดไป

– เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

– เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับเด็กเยาวชนในการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ติดต่อเรา