ขอขอบคุณ โลตัส สาขาวังน้ำเย็น

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านท่าตาสี ขอขอบคุณห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาวังน้ำเย็น ที่มอบทุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนบ้านท่าตาสี เป็นจำนวนเงิน 33,775 บาท (-สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน-)

 

 

ติดต่อเรา