ขอเชิญคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายบ้านแก้งสัมพันธ์ประชุม

ขอเชิญคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายบ้านแก้งสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมปรึกษา

หารือ เรื่องการเข้าค่ายธรรมะและกีฬาเครือข่าย ในวันที่ 31  สิงหาคม 2557

เวลา   10.00  น.  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแก้ง

ติดต่อเรา