เชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษใน อ.วังสมบูรณ์ ที่ส่ง Best Practice นำเสนอผลงาน

เพื่อคัดเลือก Best Practice ดีเด่น 1 ชิ้น และเชิญครูวิชาการแต่ละโรงเรียนเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น.ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านวังใหม่

ติดต่อ สพป.สก.1