นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายบรรจบ สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี คณะครู และ นักเรียน  ตอนรับ ศน.จริญา อาษาวัง,ศน.พจนีย์  คำกำเนิด และคณะผู้บริหารสถานศึกษา  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลตาหลังใน  นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1                ปีการศึกษา 2565  โดยการสอบถามผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และการเยี่ยมชั้นเรียนของครูผู้สอน

ติดต่อเรา