ขอเชิญประชุม

     ขอเฃิญผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายสระแก้ว (กลุ่มใหม่) ประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ (อาคาร 4 ชั้น 1) โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ประกอบด้วย
1.บาทหลวงวิศิษฏ    วิเศษเธียรกุล  ผู้้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร
2.นางสุกัญญา หิรัญเกื้อ    
ผู้้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์
3.นางอรวรรณ ฉินศิริเศรษฐ  ผู้้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจิตละมุน
4.นางวิมล  ร่วมจิตร  ผู้้อำนวยการโรงเรียนชุมชนพัฒนา
5.นางรัชนี  จันทร์ธรรม  ครู โรงเรียนดาราสมุทร
6.นางสาวสุรดา  โตคำ  ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์

ติดต่อ สพป.สก.1