ประชุมเตรียมความพร้อมรับการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนตามนโยบายฯ

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 9  โดยมี นางพรพนา บัวอินทร์  นายวิชาญ เหล่าจันอัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

 

ติดต่อเรา