กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ในโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี

ในวันที่ 16 มิถุนายน เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้ในสังคม และชุมชน เรียนรู้วิธีการเลือกตั้ง และการยอมรับในนโยบาย คะแนนเสียงที่ได้จากการเลือกตั้ง

    โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี ได้นำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยสามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ติดต่อเรา