โรงเรียนบ้านโคกน้อย ได้รับการตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนการเปิดภาคเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต1

28 มิถุนายน 2565
🔸โรงเรียนบ้านโคกน้อย ได้รับการตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนการเปิดภาคเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต1 โดย นางประภัสสร บุญสมัย รองผอ.สพป.สก.เขต1
นางสาวพาภรณ์ เพียรพิสัย ศึกษานิเทศก์
นางสาววิไลลักษณ์ รักษาพล ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายวังทอง
🔸กำลังใจจากท่านคือพลังอันสำคัญของเรา❤️
ติดต่อเรา