วันภาษาไทยแห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ณ อาคารอนกประสงค์

วันที่ 29 กรกฎาคม 2557

100020003000