การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Video Canference (Zoom)

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565  นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์ เข็มเพ็ชร และ นางสาวพิชชญา เคธรรมมะ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Video Canference (Zoom) โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจการใช้แพลตฟอร์มระบบสารสนเทศ สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียนฯ ณ ห้องประชุมการะเกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา