แจ้งแก้ไขเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือที่ ศธ ศธ 04153/ว1928 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอเชิญชวนส่งกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้านวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด 

แจ้งแก้ไขเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือที่ ศธ ศธ 04153/ว1928 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565
เรื่อง ขอเชิญชวนส่งกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้านวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด

 

หนังสือนำส่ง >>ว1928
สิ่งที่ส่งมาด้วย >> กำหนดการ -ใบตอบรับ

ติดต่อ สพป.สก.1