กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งมติคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติม

เฉพาะปี 2557 เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม

ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ติดต่อเรา