กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติดเพื่อป้องกันปัญหา

ยาเสพติดในชุมชนและสังคมต่อไป

ติดต่อเรา