ห้องเรียนคุณภาพระดับดีเลิศ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต มีผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพ “ระดับดีเลิศ” ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา “SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ” ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และ ระดับการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีครูได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพทั้งหมด 6 ท่าน

ติดต่อเรา