โรงเรียนคุณภาพระดับดีเลิศ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต มีผลการประเมิน

โรงเรียนคุณภาพ “ระดับดีเลิศ” ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา “SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ” ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และ ระดับการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ติดต่อเรา