ประเมินระบบการดูช่วยเหลือนักเรียน

วันนี้ 17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิตได้รับการประเมินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สระแก้ว เขต 1 นำโดย นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สระแก้ว เขต 1 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง

ติดต่อเรา