การประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสระแก้ว (มิติด้านการศึกษา)

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น.  นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  มอบหมายให้ นางพรพนา  บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนางสาวณัฐพร  ฉัตรหิรัญรัตน์ โดยนายธีระชัย ลิ้มประสิทธิ์ศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสระแก้ว มิติด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมประชารัฐ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1