ประเมินเชิงประจักษ์การคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต(ระดับปฐมวัย) ประจำปี 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.  นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  มอบหมายให้ นางพรพนา  บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะกรรมการ เป็นผู้ประเมินเชิงประจักษ์การคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 (ระดับปฐมวัย) ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก โรงเรียนวังยาง

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา