การประชุมปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบ กฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบ กฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางประภัสสร บุญสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 กล่าวรายงานการประชุม และนายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะครบวาระเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565 เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ติดต่อเรา