เลือกตั้งประธานนักเรียน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 นางสาวดวงเดือน สายทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต และคณะครู

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม

ประชาธิปไตยและสร้างค่านิยมอันดีในการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในโรงเรียน

ติดต่อเรา