เยี่ยมบ้านนักเรียน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นางสาวดวงเดือน สายทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต และคณะครู

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพบปะหารือแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน      ในด้าน ต่างๆ

ติดต่อเรา