คัดกรองนักเรียนอ่านออก เขียนได้

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิตได้ดำเนินการคัดกรองความสามารถด้านการอ่าน

การเขียน ภาษาไทย ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 เสร็จสิ้นแล้ว

และโรงเรียนได้ดำเนินการส่งแบบรายงานผลการคัดกรองเรียบร้อยแล้ว

ติดต่อเรา