ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 นางสาวดวงเดือน สายทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตและครูโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่อง “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรและยกระดับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ติดต่อ สพป.สก.1