เริ่มดำเนินการโครงการอิ่มนี้เพื่อน้อง

วันนี้ 2  มิถุนายน 2565 นางสาวดวงเดือน สายทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมนิมิตและครูโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต ได้เริ่มโครงการอิ่มนี้เพื่อน้อง ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก ธนาคารออมสินจำนวน

100,000 บาท โดยภายในโครงการมีการจัดทำ เล้าสำหรับเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ , โรงเพาะเห็ดนางฟ้า ,        ผักไฮโดรโปนิกส์ และแปลงสำหรับปลูกผักสวนครัว โรงเรียนบ้านพรหมนิมิตขอขอบคุณธนาคารออมสินที่ให้การสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้

ติดต่อ สพป.สก.1