นิเทศติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียน

วันที่ 6  มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางทิพย์วรรณ  สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคุณภาพ เข้าตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ พร้อมทั้งให้แนวทางและการพัฒนาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญทั้งนี้ยังได้เข้าเยี่ยมห้องเรียนการเรียนการสอนตามห้องเรียนต่าง ๆ ของโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

ติดต่อเรา