โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี จากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท

นายศิขรินทร์  สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี มีแนวคิดนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการ ไม่เพียงเน้นให้นักเรียนเรียนรู้หลักวิชาการเท่านั้น แต่ต้องเรียนรู้พื้นฐานอาชีพเป็นทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนในอนาคต

โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี จึงเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน กับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท โดยได้รับโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ และไก่ไข่จำนวน  200 ตัว โรงเรียนได้ดำเนินการโครงการแผนงานการบูรณาการ

สู่การเรียนการสอนต่อยอดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังนำผลผลิตไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่องได้

ติดต่อเรา