การอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาวิชาชีพเพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการ

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร บุญสมัย และนายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาวิชาชีพเพื่อเป็นผู้นำทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนางานในหน้าที่สู่นวัตกรรมด้วยกระบวนการวิจัย สำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ” โดยมี ดร.นัทกาญจน์ รัตนวิจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการเรียนรู้ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นวิทยากร  และมีข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อเรา