พิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานบุตรครูในสถานศึกษาโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น.ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานบุตรครู เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ครูผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำรินั้น ในการนี้ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว โดยผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานบุตรครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีจำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวภัทรมน ผาสุข บุตรของ นางบุษยมาส ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกน้อย และนายโสภณ ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ โดยมี นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นผู้เชิญทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา