การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว 2600 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ได้เชิญชวนให้สถานศึกษาที่มีความพร้อม เสนอชื่อสถานศึกษา และนักเรียน เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ภายใน 22 สิงหาคม 2557 นั้น

สพป.ขอส่งแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือก มาพร้อมนี้แนวทางการจัดทำเอกสาร

ติดต่อเรา