ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิตได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2565

 

ติดต่อเรา