คุณณลาวัลย์ จันทร์ประเสริฐ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ จำนวน 10,000 บาท

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณลาวัลย์ จันทร์ประเสริฐ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ จำนวน 10,000 บาท คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งมา ณ โอกาสนี้

ติดต่อเรา