ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก(สาริกา)

          ด้วยสโมสรลูกเสือนครนายกร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครนายกและสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครนายก ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา) อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ดังนี้

 1.  โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ สามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) ระหว่างวันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2565 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ 2,000 บาท
 2. โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) ระหว่างวันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2565 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ 2,000 บาท
 3. โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ สามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) ระหว่างวันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2565 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ 3,000 บาท
 4. โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) ระหว่างวันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2565 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ 3,000 บาท
 5. โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ สามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) ระหว่างวันที่ 23 – 29 ตุลาคม 2565 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ 3,000 บาท
 6. โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) ระหว่างวันที่ 23 – 29 ตุลาคม 2565 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ 3,000 บาท
 7. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ (L.A.T.C.) ระหว่างวันที่ 25 – 30 กรกฎาคม 2565 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ 3,500 บาท
 8. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) ระหว่างวันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2565 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ 4,000 บาท

  ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545 ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2545 และขอให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ภายในกำหนดของแต่ละหลักสูตร ไปยังนายสมคิด แสนจำหน่าย ฝ่ายฝึกอบรมสโมสรลูกเสือนครนายก เลขที่ 37/44  หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โทร. 089-89 89-454

  รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลด>>  รายละเอียดและใบสมัครการฝึกอบรมฯ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา