Flash Drive พระราชทาน

23 พฤษภาคม 2565
ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน Flash Drive บรรจุสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา แก่โรงเรียนบ้านโคกน้อย โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
ติดต่อเรา