รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี

วันที่  18 พฤษภาคม  2565 นายศิขรินทร์  สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี  ได้ประชุมผู้ปกครอง ชี้แจงการออมทรัพย์ของนักเรียน การทำประกันชีวิต การจัดการสหกรณ์โรงเรียน และโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งให้ผู้ปกครองมารับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนที่ห้องประจำชั้นเรียน

ติดต่อเรา