ประชาสัมพันธ์และร่วมส่งผลงานโครงการกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม”

ด้วย สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กำหนดจัดโครงการกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม”  เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน สามารถนำวัตถุดิบทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไปต่อยอดผ่านกระบวนการบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่สร้างความสนใจ ความรู้ และต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านรูปแบบการผลิตสื่อวีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันสิ้นสุดการรับผลงาน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ >>>  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา