สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน”

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน”
รับสมัครพร้อมผลงานคลิปวีดิโอ ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2565  
 • คุณสมบัติเข้าประกวด
  ต้องเป็นสถานศึกษาที่มีการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ทุกสังกัด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรองผลงานในการเข้าประกวด
 • เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงาน
        1. ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
        2. เนื้อหา 20 คะแนน
        3. เทคนิคการเล่าเรื่อง 20 คะแนน
        4. การใช้ภาษาและดนตรี 20 คะแนน
        5 .คุณภาพในการผลิต 20 คะแนน
                          (รวมคะแนนการตัดสิน 100 คะแนน)
 • รางวัล
       รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
       รางวัลที่ 2 เป็นเงิน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
       รางวัลที่ 3 เป็นเงิน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
       รางวัลชมเชย เป็นเงิน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ติดต่อเรา