การประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของเขตตรวจราชการที่ 8,9 และ 10

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของเขตตรวจราชการที่ 8,9 และ 10 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง