อบรมโครงการกองทุนการศึกษา

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู สู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนในเครือข่าย ในโครงการกองทุนการศึกษา ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีนายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ (อดีตปลัดกระทบวงมหาวิทยาลัย/อดีตประธานผู้ตรวจราชการแผ่นดิน) เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ด้านคือ
๑. ส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กที่มีความประพฤติที่ดี ได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพได้
๓. ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนที่คณะกรรมการพิจาณาเห็นควรให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน

โดยสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียน สร้างจิตสำนึกให้ครูรักนักเรียน ให้นักเรียนรักครู ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีโรงเรียนนำร่อง จำนวน ๖๐ โรงเรียน และคัดเลือกโรงเรียนนำร่องดังกล่าวเพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ จำนวน ๑๐ โรงเรียน โดยจัดการอบรมตั้งแต่วันที่ ๒๖ – ๒๗ ๒๕๕๗

IMG_1548 IMG_1553 IMG_1555 IMG_1558IMG_1492 IMG_1497 IMG_1502 IMG_1505 IMG_1506 IMG_1509 IMG_1516 IMG_1520 IMG_1528 IMG_1529

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา