เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C.)

เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C.) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงราย และสโมสรลูกเสือเหนือสุดสยาม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C.) ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงรายที่ 2 (ค่ายลูกเสือดอนมูล) อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

  • ในการนี้สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ขอแจ้งการเลื่อนโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C.) จากวัน เวลา สถานที่เดิม เปลี่ยนเป็นระหว่างวันที่ 10 – 16 ตุลาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงรายที่ 2 (ค่ายลูกเสือดอนมูล) อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  รายละเอียดตามเอกสารแนบ…

ดาวน์โหลด>>  ใบสมัครและรายละเอียดโครงการฯ

ติดต่อเรา