ประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 25 – 27 เมษายน 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ครั้งที่ 2/2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไร เพลส อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อจัดทำคำจำกัดความคำนิยามศัพท์ของโรงเรียนคุณภาพ รูปแบบ แนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ได้แก่ โรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียน Stand Alone ให้ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการโรงเรียนคุณภาพ ที่จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อม เป็นที่รองรับสำหรับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ติดต่อเรา