พิธีเปิดรับมอบอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกน้อย

วันศุกร์ ที่1 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย  รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้นางประภัสสร  บุญสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดรับมอบอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้กับโรงเรียนบ้านโคกน้อย สนับสนุนโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้อนุมัติเงินงบประมาณในการสร้าง งบประมาณ 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านโคกน้อย ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1