ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

17 มีนาคม 2565
🔸โรงเรียนบ้านโคกน้อยดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดยกรรมการคุมสอบจากโรงเรียนบ้านคลองเจริญสุขและโรงเรียนบ้านคลองอุดม
🔸ได้ดำเนินการสอบ ตรวจข้อสอบและบันทึกคะแนนสอบเป็นที่เรียบร้อย
ติดต่อ สพป.สก.1