ด่วนที่สุด…กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เม.ย. 57) ของผู้บริหารสถานศึกษา

ให้ผู้บริหารสถานศึกษาจัดส่งผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 ภายในวันที่ 24 มี.ค. 2557

รายละเอียดดังแนบ

หนังสือแจ้งโรงเรียน

ติดต่อเรา