รับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่  17  มีนาคม  2565

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

ประจำปีการศึกษา  2564

 

ติดต่อ สพป.สก.1