วันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมคณะกรรมการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาการติดตาม การประเมินผล ดำเนินการต่อจากการประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อ สพป.สก.1