การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
สำนักงานลูกเสือจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกับสโมสรลูกเสือผาเมืองเพชรบูรณ์ จัดทำโครงการฝึกอบรมฯ จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 120 คน ระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2565 ณ ศูนย์ฝึอบรมลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ >>การฝึกอบรม BTC

ติดต่อ สพป.สก.1