แนวทางการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 แต่เนื่องด้วยการสอบเสมือนจริงในระบบออนไลน์ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 มีนักเรียนบางคนไม่สามารถเข้าระบบการสอบได้  จึงจำเป็นต้องปรับปรุงระบบการสอบคัดเลือกนักเรียนฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดแนวทางการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  โดยกำหนดการสอบคัดเลือกเพียงรอบเดียว ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565  โดยนักเรียนจะต้องเข้าสอบตามเวลา และสถานที่ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย แต่ละแห่งกำหนด  (On Site) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

เอกสารแนบท้าย >>> ประกาศ สพฐ. เรื่องแนวทางการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

2.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (รายชื่อนักเรียนในจังหวัดสระแก้ว)

ติดต่อ สพป.สก.1